close
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน นางอัมพวัน ประพงษ์  วันที่  16/07/2552

จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองวัง ระบบ FM ความถี่ 80.50 ณ ศูนย์วัฒนธรรม อบต.วังซ้าย วันที่ 3 มิถุนายน 2552

ประชุมบุคลากร กศน.วังเหนือ ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 8 มิถุนายน 2552

ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา วันที่ 12 กรกฏาคม 2552 ณ กศน.วังเหนือ จ.ลำปาง

ประชุมบุคลากร กศน.วังเหนือ ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 22 มิถุนายน 2552

เตรียมสถานที่จัดงานผ้าป่าและโครงการ คุณธรรมนำความรู้ วันที่ 24 มิถุนายน 2552

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 2552

โครงการ คุณธรรมนำความรู้ ณ ศูนย์ ICT วันที่ 25 มิถุนายน 2552

โครงการ คุณธรรมนำความรู้ ณ ศูนย์ ICT วันที่ 25 มิถุนายน 2552

ร่วมงานผ้าป่า ณ ศูนย์ ICT วันที่ 25 มิถุนายน 2552

ประชุมครู ศรช. กศน.วังเหนือ วันที่ 29 มิถุนายน 2552
รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ของ นางอัมพวัน ประพงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
รับผิดชอบ กลุ่มงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มงานอำนวยการ
วัน เดือน ปี ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
1 มิ.ย.2552 -ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังเหนือ ครั้งที่ 6/2552
ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2
2 มิ.ย.2552 -ทำหนังสือแจ้ง สพฐ. เขต 3 เรื่องการขออนุญาตนักเรียนอายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมาสมัครเรียน กศน.
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
3 มิ.ย.2552 -จัดรายการวิทยุ เรื่อง ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคริคุณกุนยา
-ประชุมบุคลากร เดือน มิถุนายน 2552 ครั้งที่ 5/2552 ติดตามงาน ต่าง ๆ เรื่อง การจัดงานผ้าป่า , การจัดกิจกรรมวันยาเสพติด ฯลฯ
4 มิ.ย.2552 -รายงานสรุปผลการเรียน ทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2551, 2/2551
-รายงานนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2552
-รายงานจำนวนสถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551
5 มิ.ย.2552 -ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2552 ผู้บริหาร กศน. ครั้งที่ 6/2552
ณ สำนักงาน กศน.ลำปาง แนะนำข้าราชการใหม่
8 มิ.ย.2552 -ประชุมเจ้าหน้าที่ กศน.วังเหนือ ครั้งที่ 6/2552
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ,การจัดทำแผนการเรียนรู้,บันทึกหลังการสอน ,ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ , แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ฯลฯ
9 มิ.ย.2552 -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน
-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัคร กศน.
10 มิ.ย.2552 -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติหน้าที่การประกันคุณภาพ
-แจกใบสมัครอาสาสมัคร กศน. ให้ครู ศรช.
11 มิ.ย.2552 -ตรวจสอบนักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา
12 มิ.ย.2552 -ตรวจสอบประวัตินักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2552
-ตรวจสอบนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน
-ประชุมองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 2/2552 เรื่อง การจัดงานผ้าป่า

วัน เดือน ปี ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
15 มิ.ย.2552 -ตรวจสอบประวัตินักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2552
-ตรวจสอบนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน
-ร่วมกับองค์กรนักศึกษา พับซองผ้าป่า แจกซองผ้าป่า
16 มิ.ย.2552 -ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2552
-สอบถามราคาวัสดุวิชาชีพ เตาแก๊ส หม้อหุงข้าว ฯลฯ
-ติดตามงาน ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือขึ้นWeb , แบบสัมภาษณ์ผู้ไม่รู้หนังสือ , ติดตามใบสมัครอาสาสมัคร กศน.
17 มิ.ย.2552 -ส่งรายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะจบให้ครู ศรช.
-ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
-ติดตามงาน ขออนุมัติ กิจกรรม กพช. , สรุปผลโครงการ
18 มิ.ย.2552 -ส่งหนังสือ เชิญร่วมงาน ผ้าป่า และโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ
-รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
19 มิ.ย.2552 -ออกแบบข้อมูลการนิเทศติดตามงาน กศน. ในพื้นที่
22 มิ.ย.2552 -ประชุมเจ้าหน้าที่ กศน.วังเหนือ ครั้งที่ 7/2552
เรื่อง การมาทำงาน , การลาหยุด , การอยู่เวร-ยาม, การส่งงานต่างๆ
23 มิ.ย.2552 -ส่งแบบสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ แบบสัมภาษณ์และวัดความรู้
-ส่งรายชื่อคณะกรรมการอาสาสมัคร กศน.
-เตรียมสถานที่จัดผ้าป่าและโครงการคุณธรรม จริยธรรม
24 มิ.ย.2552 -เตรียมสถานที่จัดผ้าป่าและโครงการคุณธรรม จริยธรรม
ณ อาคาร ICT
25 มิ.ย.2552 -จัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ฯ งานผ้าป่า เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
29 มิ.ย.2552 -ประชุมเจ้าหน้าที่ กศน.วังเหนือ ครั้งที่ 8/2552
เรื่อง การจัดทำแผนการเรียนรู้ , แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้เรียน และการส่งงานต่างๆ ของครู ศรช.
30 มิ.ย.2552 -ตรวจแผนการเรียนรู้ แผนรายภาค แผนรายสัปดาห์
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

โดย   นางอัมพวัน ประพงษ์