close
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2552 นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์  วันที่  2/08/2552

โครงการหกสิบนาทีมีอาชีพ(ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว) ณ วัดสบลืน 7 มิ.ย. 2552

งานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดสบลืน 7 มิ.ย. 2552

งานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 20 มิ.ย. 2552

กิจกรรมพัฒนา ศรช.ตำบลร่องเคาะ 24 มิ.ย.2552

งานผ้าป่ามหากุศล ณ ศูนย์ ICT กศน.วังเหนือ 25 มิ.ย.2552

โครงคุณธรรมนำความรู้ ณ ศูนย์ ICT กศน.วังเหนือ 25 มิ.ย. 2552

ร่วมจัดรายการสายใยรัก กศน.
รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2552
ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลร่องเคาะ
รับผิดชอบตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนตำบลร่องเคาะ
งานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรับผิดชอบศูนย์การเรียนชุมชนตำบลร่องเคาะและงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน รวบรวมเอกสารการลงทะเบียนการเทียบโอนผลการเรียน
นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2552
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช.) ณ ศรช.ตำบลร่องเคาะ 24 มิถุนายน 2552
2. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
-
3. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- ร่วมงานผ้าป่ามหากุศล ณ ศูนย์ ICT กศน.วังเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2552
- จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ ณ ศูนย์ ICT กศน.วังเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2552
- ร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติด ณ ศูนย์ ICT กศน.วังเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2552
- ร่วมกับ สภ. วังเหนือ และ ร.ร. อนุบาลวังเหนือ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
4. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- จัดอบรมโครงการหกสิบนาทีมีอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยผ้าใยบัว) เนื่องในงาน
นมัสการประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท วัดสบลืน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
วันที่ 7 มิถุนายน 2552
5. งานการศึกษาตามอัธยาศัย
- `
6. งานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนตำบลร่องเคาะ
- ผู้ช่วยงานแผนงานและโครงการ
7. งานอื่น ๆ
- ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง เทศบาล ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
วันที่ 20 มิถุนายน 2552
- จัดเตรียมสถานที่ งานผ้าป่ามหากุศล 24 มิถุนายน 2552
- ร่วมจัดรายการวิทยุชมชน ในรายการสายใยรักจาก กศน.
โดย   นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์