close
เรื่อง  รายผลการปฏิบัติงาน เดือน ตุลาคม 2552 นายนิติศาสตร์ หมื่นแก้ว  วันที่  26/03/2553

ตรวจหลักฐาน ข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (GPA/PR) ภาคเรียนที่ 1/52 วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ช่วยนายทะเบียนตรวจหลักฐานไขว้การตรวจกับ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองปาน

จัดมุมชุมชนรักการอ่าน ณ วัดแม่เย็น ม.4 ต.วังทอง อ.วังเหนือ

จัดชุมชนรักการอ่านร่วมกับเจ้าอาวาสวัดแม่เย็น

จัดนิทรรศการชุมชนรักการอ่าน อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552

ชมการจัดมุมนิทรรศการชุมชนรักการอ่าน
รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552
ของ นายนิติศาสตร์ หมื่นแก้ว
ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
รับผิดชอบตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังทอง
งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยนายทะเบียน


1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กรอกคะแนนสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/52 ลงใบ กศน. 5
- เป็นคณะกรรมการทำหน้าที่กองกลางในการดำเนินการสอบซ่อมปลายภาคเรียน ที่ 1/2552
- รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/52

2. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
งาน / โครงการ -

3. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
งาน / โครงการ -

4. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
งาน/โครงการ -

5. งานการศึกษาตามอัธยาศัย
งาน/โครงการ - ร่วมจัดซุ้ม และจัดข้อมูลชุมชนรักการอ่าน ซึ่งไปจัดแสดงนิทรรศการที่อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552

6. งานที่ได้รับมอบหมาย
งาน - ผู้ช่วยนายทะเบียน
- จัดห้องสอบซ่อม แก้ไขผังห้องสอบและจัดห้องสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/52 ทุกระดับชั้น
- แต่งตั้งคำสั่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ/ คุมห้องสอบปลายภาคเรียน 1/52
- ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบซ่อม / จัดเรียงเอกสาร และจัดเก็บข้อสอบให้เรียบร้อย
- กรอกคะแนนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2552 ลงเครื่อง IT ทุกวิชา และทุกระดับชั้น
- ตรวจทาน ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขคะแนนสอบซ่อม 1/52 ให้ถูกต้องทุกวิชา ทุกระดับชั้น
- จัดทำประกาศผลการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1 / 2552 ทุกระดับชั้น
- สรุปผลการสอบทุกระดับชั้น รายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
- จัดเก็บเอกสาร/ ตรวจสอบ รายชื่อผู้จบหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2552 ทุกระดับชั้น
- ตรวจหลักฐาน ข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (GPA/PR) ประจำภาคเรียนที่ 1/52 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง วันที่ 26 ตุลาคม 2552
- แก้ไข/ตรวจสอบความถูกต้องนักศึกษาจบ ทุกระดับชั้น
- จัดทำใบ รบ./ใบประกาศนียบัตร นักศึกษาจบ ภาคเรียนที่ 1/52 ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
- จัดทำใบ รบ. นักศึกษาจบระดับประถมศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้อง / แก้ไข แล้วเสนอผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ
- ประชุมบุคลากร และร่วมจัดเตรียมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
- จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (sar)

7. งานเครือข่าย
- 14 ตุลาคม 2552 ร่วมประชุมการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ
- 23 ตุลาคม 2552 ร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ

8. งานอื่นๆ
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ศึกษางานคนพิการ

โดย   นายนิติศาสตร์ หมื่นแก้ว