close
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 53 นายธนกฤต ไผทฉันท์  วันที่  13/08/2553


ร่วมเปิดกลุ่มอาชีพเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใต้

ร่วมเปิดกลุ่มเรื่องเพาะเห็ดฟาง ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแก้ว

ร่วมเป็นวิทยากรค่ายรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

โครงการอบรมผู้สูงอายุอำเภอวังเหนือ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม อบต.วังซ้าย วันที่ 16 กรกฎาคม 2553

ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังเหนือร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ วัดบ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ


โครงการให้ความรู้คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ


ได้นำนักศึกษาร่วมแห่เทียน อบต.วังทรายคำ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ วัดบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ

ร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ

เป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ของนายธนกฤต ไผทฉันท์
ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังทรายคำ
รับผิดชอบตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังทรายคำ
งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งาน / โครงการ
- พบกลุ่มนักศึกษา หลักสูตร 2544 และหลักสูตร 2551 ณ ศูนย์ กศน.ตำบลวังทรายคำ
2. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
- ร่วมเป็นวิทยากรค่ายรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
- ร่วมเปิดกลุ่มอาชีพเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใต้
- ร่วมเปิดกลุ่มเรื่องเพาะเห็ดฟาง ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแก้ว
3. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- โครงการอบรมผู้สูงอายุอำเภอวังเหนือ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม อบต.วังซ้าย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
- โครงการให้ความรู้คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2553
ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ
4. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
5. งานการศึกษาตามอัธยาศัย
-
7. งานที่ได้รับมอบหมาย
-
8. อื่น ๆ (งานเครือข่าย)
- ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ
- ร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ วัดบ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ
- ได้นำนักศึกษาร่วมแห่เทียน อบต.วังทรายคำ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ วัดบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 8
ตำบลวังทรายคำ
- เป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
- ร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ
โดย   นายธนกฤต ไผทฉันท์