close
เรื่อง  รับป้าย กศน.ตำบลวังทอง จาก ส.ส.วาสิต พยัคฆบุตร 17 ก.พ. 2553  วันที่  24/08/2553

ร่วมจัดพิธีเปิด กศน.ตำบล และนิทรรศการวิชาการ กศน.วังเหนือ

งานพิธีเปิดป้าย กศน.ตำบลร่องเคาะ 17 ก.พ. 53

เป็นคณะกรรมการกองกลางสอบปลายภาคเรียน 2-52 ของนักศึกษา กศน.อำเภอวังเหนือ 27-28 กุมภาพันธ์ 2553


ร่วมงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์วัดแม่เย็น ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์ปริยัติศึกษากับ กศน.ตำบลวังทอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์วัดแม่เย็น

รายละเอียด
1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เปิดพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลวังทอง ที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. ศูนย์การเรียนชุมชน บ้านปงถ้ำ-ปงทอง
ระดับประถม 1 คน ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 10 คน รวม 24 คน
2. ศูนย์การเรียนชุมชน บ้านเมืองตึง
ระดับประถม 7 คน ม.ต้น 17 คน ม.ปลาย 29 คน รวม 53 คน
3. ศูนย์การเรียนชุมชน บ้านแม่เย็น
ระดับประถม - คน ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน รวม 25 คน
รวมนักศึกษา กศน.ต.วังทอง ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 2/2552 จำนวน 102 คน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิสอบ จำนวน 18 คน

- พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ในหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ในการเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้นักศึกษา กศน.ตำบลวังทองและ กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว
- พบกลุ่ม ศรช.บ้านแม่เย็น ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
- จัดนิทรรศการเปิด กศน.ตำบล โดยมีนายวาสิต พยัคฆบุตร ส.ส.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด กศน.ตำบล ครบทั้ง 8 ตำบล ในอำเภอวังเหนือ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กศน.ตำบลร่องเคาะ

2. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
งาน / โครงการ -

3. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
งาน / โครงการ -

4. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
งาน/โครงการ -
5. งานการศึกษาตามอัธยาศัย
งาน/โครงการ -


6. งานที่ได้รับมอบหมาย
งาน - ผู้ช่วยนายทะเบียน
- จัดห้องสอบใน ITการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 2/52 ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย จำนวน 11 ห้อง ห้องละ 30 คน ใน 2 วัน ตามรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละระดับ
- แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ โดยขอความอนุเคราะห์บุคลากรครูจากโรงเรียนวังเหนือวิทยา
- ประสานงานการใช้สถานที่สอบจากโรงเรียนวังเหนือวิทยา
- กรอกคะแนนเก็บลงเครื่อง IT ทุกระดับชั้นและตามรายวิชา
- กรอกคะแนน กิจกรรม กพช. ลงเครื่อง IT ทุกระดับชั้น
- แก้ไขรายชื่อนักศึกษาตกหล่นในการลงทะเบียนสอบปลายภาค 2/52
- เป็นคณะกรรมการทำหน้าที่กองกลาง อำนวยการสอบปลายภาคเรียน 2/2552 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2553 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

7. งานเครือข่าย
- 26 กุมภาพันธ์ 2553 ร่วมเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน ณ วัดแม่เย็น ม.4 ต.วังทอง อ.วังเหนือ


โดย   นายนิติศาสตร์ หมื่นแก้ว