close
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 นายนิติศาสตร์ หมื่นแก้ว  วันที่  24/08/2553

เป็นคณะกรรมการทำหน้าที่กองกลางดำเนินการสอบซ่อม ปลายภาคเรียน 2/2552 วันที่ 13-14 มีนาคม 2553 สนามสอบโรงเรียนวังเหนือวิทยา

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 วันที่ 15-19 มีนาคม 2553 ณ โรงเรมออคิดเชียงใหม่

เป็นคณะกรรม GPA/PR ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง วันที่ 25 มีนาคม 2553
รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
ของ นายนิติศาสตร์ หมื่นแก้ว
ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
รับผิดชอบตำบล และ กศน.ตำบลวังทอง
งานที่ได้รับมอบหมาย และงานผู้ช่วยนายทะเบียน


1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ลงคะแนนสอบปลายภาค 2/2552 ลงใบ กศน.5 ทุกระดับชั้น
- 15-19 มีนาคม 2553 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สถานที่ ณ โรงแรมออคิดเชียงใหม่

2. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
งาน / โครงการ -

3. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
งาน / โครงการ -

4. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
งาน/โครงการ -
5. งานการศึกษาตามอัธยาศัย
งาน/โครงการ -

6. งานที่ได้รับมอบหมาย
งาน - ผู้ช่วยนายทะเบียน
- 1 มีนาคม 2553 ตรวจข้อสอบโดยคอมพิวเตอร์ ที่ ศูนย์ภาค กศน.จังหวัดลำปาง
- กรอกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 ลงเครื่อง IT ทุกระดับชั้น
- ตรวจทานข้อมูลการลงคะแนนสอบปลายภาค
- ประกาศผลการสอบปลายภาค
- ลงทะเบียนนักศึกษาสอบซ่อม
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ่อม
- จัดห้องสอบซ่อมโดยเครื่อง IT
- ประสานงานการใช้สถานที่สอบจากโรงเรียนวังเหนือวิทยา
- แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบซ่อมปลายภาค
- 13-14 มีนาคม 2553 ดำเนินการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2/2552
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบซ่อมปลายภาค ณ กศน.อำเภอวังเหนือ
- กรอกคะแนนสอบซ่อมปลายภาค 2/2552 ลง กศน.5 และรวบรวมลงเครื่อง IT ทุกระดับชั้น ทุก กศน.ตำบล
- ประกาศผลสอบซ่อม
- 24 มีนาคม 2553 ตรวจหลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน GPA/PR ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
- แก้ไขเพิ่มเติม หาหลักฐานเพิ่มตามคำแนะนำจากการตรวจหลักฐาน สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง

7. งานเครือข่าย
-

โดย   นายนิติศาสตร์ หมื่นแก้ว